Poslovna grupacija „EIB Internationale“ je proširila obim poslovnih usluga na tržištu Republike Srpske i Federacije BiH uključivanjem novog preduzeća, nakon uspješno provedenog postupka privatizacije „Zavoda za zaštitu na radu“ Sarajevo i formiranjem PJ „Banja Luka“. Naša ovlašćena su vezana za obavljanje poslova: zaštita na radu, poslova zaštita od požara i stručnih obuka.

Savremena oprema i mjerni instrumenti za različita ispitivanja i mjerenja i visokostručni kadrovi, garancija su da će svaki posao biti urađen kvalitetno, stručno i na vrijeme.

Na stručan i profesionalan način obavljamo sljedeće poslove:

 • vođenje poslova ZNR (zaštita na radu) i ZOP (zaštita od požara) za privredne subjekte i poslodavce, po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji;
 • pregled objekata za radne i pomoćne prostorije, objekata za kolektivnu zaštitu kao i pomoćne konstrukcije za zaštitu sa aspekta primijenjenih mjera ZNR i ZOP;
 • preventivne i periodične preglede sredstava rada – mašina, uređaja, postrojenja i sl. u svrhu izdavanja upotrebnih dozvola;
 • pregled i ispitivanje elektro i gromobranskih instalacija;
 • izradu akata o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini;
 • izradu opštih akata ZNR i ZOP;
 • izradu elaborata ZNR i ZOP;
 • obuku radnika iz oblasti ZNR i ZOP;
 • obuku rukovaoca lakozapaljivim tečnostima i gasovima;
 • kontrolu i ispitivanje sistema za dojavu i sprečavanje širenja požara;
 • kontrolu i ispitivanje hidrantske mreže;
 • termovizijsko ispitivanje objekata, konstrukcija i instalacija.

Višedecenijsko iskustvo i prisutnost na tržištu matičnog preduzeća, praćenje naučnih, tehničkih i stručnih dostignuća, te multidisciplinarni pristup, garancija su kvalitetnog rada i zadovoljstva naših klijenata.

Molimo da nas stavite na listu dobavljača usluga, za navedene oblasti, kako bismo dobili priliku da se predstavimo i na djelu.

Lice za kontakt:

Jovo Davidović, dipl. inž. maš.

Tel: 051/231-940

Mob: 065/378-146

E-mail: jdavidovic@znr.ba

http://www.znr.ba