Obaveze iz oblasti zaštite na radu

Zaštita na radu – Izvod iz pravne legislative Republike Srpske

Zaštita na radu

U nastavku Vas ukratko podsjećamo na neke od obaveza iz oblasti zaštite na radu koje proističu iz Zakona o zaštiti na radu („Sl. glasnik RS“, broj 1/08 i 13/10):

 • Zaštitu i zdravlje na radu obezbjeđuje i sprovodi svako pravno i fizičko lice koje zapošljava jednog ili više radnika, uključujući i javne službe (u daljem tekstu:poslodavac), državni i drugi organi ako zakonom nije drugačije određeno (član 3. stav 1.);
 • Poslodavac je dužan da donese akt o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini i da utvrdi način i mjere za njegovo otklanjanje (član 13. stav 1.);
 • Poslodavac je dužan da izmjeni akt o procjeni rizika u slučaju pojave nove opasnosti i promjene nivoa rizika u procesu rada (član 13. stav 2.);
 • Poslodavac je dužan da organizuje poslove za zaštitu i zdravlje na radu (član 37. stav 1.);
 • Za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu poslodavac može da odredi jednog ili više od svojih radnika (u daljem tekstu: radnik za zaštitu i zdravlje na radu) ili da angažuje ovlašćene organizacije koje imaju licencu (član 37. stav 2.);
 • Poslodavac je dužan da angažuje ovlašćenu organizaciju sa licencom radi sprovođenja preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme za rad, kao i preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine (član 15. stav 1. tačka e));
 • Radnik za zaštitu i zdravlje na radu ili ovlašćena organizacija koja ima licencu obavljaju poslove u skladu sa zakonom (član 40. stav 1.), a naročito:
  • učestvuje u pripremi akta o procjeni rizika,
  • vrši kontrolu i daje savjete poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  • učestvuje u opremanju radnog mjesta radi ostvarivanja bezbjednih i zdravih uslova rada,
  • organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine,
  • organizuje preventivne i periodične preglede i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu,
  • predlaže mjere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnom mjestu sa povećanim rizikom,
  • svakodnevno prati i kontroliše primjenu mjera za zaštitu i zdravlje na radu,
  • prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa prijedlozima mjera za njihovo otklanjanje,
  • priprema i sprovodi osposobljavanje radnika za bezbjedan i zdrav rad,
  • priprema uputstva za bezbjedan rad i kontroliše njihovu primjenu,
  • zabranjuje rad na radnom mjestu ili upotrebu sredstava za rad i opreme za ličnu zaštitu na radu, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje radnika,
  • sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada o svim pitanjima u oblasti zaštite,
  • vodi evidencije u oblasti zaštite i zdravlja na radu kod poslodavca.

Procjena rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini

Prema Pravilniku o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini („Sl.glasnik RS“, broj 66/08) Poslodavac je dužan da izmjeni akt o procjeni rizika nakon svake kolektivne povrede sa smrtnim posljedicama, koja se dogodi na radnom mjestu i u radnoj sredini Poslodavca (član 16. stav 1.), te da ga izmjeni u dijelu koji se odnosi na određeno radno mjesto i s njim povezana radna mjesta u slučaju:

 • smrtne i teške povrede na radu;
 • pojave svake nove opasnosti ili štetnosti , odnosno promjene nivoa rizika u procesu rada;
 • kada mjere koje se utvrde za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika nisu odgovarajuće ili ne odgovaraju procjenjenom stanju;
 • kada je procjena zasnovana na podacima koji nisu ažurni;
 • kada postoje mogućnosti i načini za unapređivanje, odnosno dopunu procjenjenih rizika;
 • istekom roka od tri godine od dana vršenja prethodne procjene (član 16. stav 2. tačke a) do đ)).

Zaštita od požara

Zaštita od požara je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Srpsku (član 3.) Zakona o zaštiti od požara („Sl.glasnik RS“, broj 71/12), subjekti zaštite od požara su razvrstani u četri kategorije ugroženosti (član 8.). Podsjećamo Vas na neke od obaveza subjekata:

 • donešenje opšteg akt o zaštiti od požara (član 9.);
 • organizovanje poslova ZOP (članovi 9. i 34.);
 • obučavanje radnika iz oblasti ZOP (član 36.);
 • organizovanje periodičnih pregleda sistema za dojavu i sprečavanje širenja požara (član 24.);
 • organizovanje kontrole i ispitivanja hidrantske mreže (član 33.);
 • organizovanje kontrole i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara (član 32.).